Obchodní podmínky systému FBMAN

Zakoupením plánu systému FBMAN potvrzuje Uživatel (držitel licence na systém FBMAN) i Poskytovatel systému FBMAN svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem systému FBMAN je

Michal Novák
Dřevčice 149
Brandýs nad Labem
250 01

IČ: 02775093
Neplátce DPH

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila licenci systému FBMAN.1. Obecné podmínky

1.1. Systém pro správu Facebook soutěží FBMAN (dále jen systém FBMAN) provozuje Michal Novák.

1.2. Zájemce, který si zakoupí plán systému FBMAN (dále jen licenci), se nazývá Uživatel.

1.3. Zájemce o systém FBMAN má možnost využít přístup k funkcím licence FREE zdarma. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na webovém serveru www.FBMAN.cz, potvrzením Uživatele o tom, že se seznámil s Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

1.4. Licence jsou odstupňovány podle počtu soutěžních aplikací, které může Uživatel za měsíc vytvořit.

1.5. Objednání placené licence Uživatel provádí přímo na stránkách systému FBMAN, kde se volí licence a délka předplaceného období - měsíc nebo rok. Objednávka systému FBMAN je závazná. Ihned po objednání bude Uživateli vystavena zálohová faktura se splatností 14 dní. Po jejím uhrazení bude Uživateli vystaven daňový doklad.

1.6. Pokud Uživatel nezaplatí zálohovou fakturu do 14 dní od jejího vystavení, vyhrazuje si Poskytovatel právo znemožnit tomuto Uživateli přístup k objednané licenci. Uživatel má v tomto případě možnost změnit licenci na FREE.

1.7. 10 dní před vypršením platnosti licence bude zákazníkovi automaticky vystavena nová faktura na další období. Pokud tato faktura nebude uhrazena do 14 dní od jejího vystavení, vyhrazuje si Poskytovatel právo znemožnit tomuto Uživateli přístup k objednané licenci a jejím funkcím. Po přihlášení do systém FBMAN bude Uživatel vyzván k uhrazení faktury.2. Práva a povinnosti Uživatele

2.1. Uživatel může požádat o ukončení platnosti své licence kdykoliv během její platnosti. Pokud tak učiní, bude jeho přihlášení do systému FBMAN znemožněno.

2.2. Uživatel je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

2.3. Uživatel systému FBMAN nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele.

2.4. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz systému FBMAN. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz systému FBMAN není přerušení provozu vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do systému FBMAN.

3.2. Pokud by došlo k ukončení provozování systému FBMAN ze strany Poskytovatele, bude Uživateli vyfakturována zaplacená poměrná částka z jeho aktivního období.

3.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou používáním systému FBMAN.

3.4. Pokud Uživatel způsobí Poskytovali škodu nesprávným používáním systému FBMAN nebo poškodí dobré jméno Poskytovatele, může Poskytovatel zrušit Uživateli přístup k systému FBMAN a bude Uživateli vyfakturována zaplacená poměrná částka z jeho aktivního období.

3.5. Poskytoval nemá právo používat pro své účely data soutěžících, který Uživatel získá pomocí soutěže vytvořené v systému FBMAN.

3.6. Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí Poskytovatel Uživatele upozornit e-mailem.4. Ceny

4.1. Cena za využití licence je uvedena na webových stránkách www.FBMAN.cz/cena. Pro každou licenci jsou uvedeny dvě ceny a to předplacené použití na 1 měsíc a předplacené použití na 12 měsíců.

4.2. Úhrady za službu se provádí předem a jsou nevratné.

4.3. Poskytovatel má právo zrušit službu Uživateli, který záměrně poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít licenční omezení.

4.4. Poskytovatel má právo kdykoliv změnit cenu licence. Na změnu ceny licence musí Poskytovatel Uživatele upozornit e-mailem.5. Licence

5.1. Poskytovatel má právo kdykoliv upravit funkce jednotlivých licencí.6. Ochrana osobních údajů

6.1. Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6.2. Uživatelé, kteří si objednali systém FBMAN, souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci systému FBMAN, zasílání novinek, návodů a úprav v systému FBMAN a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.

6.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze systému FBMAN.7. Odpovědnost

7.1. Poskytovatel odpovídá Uživateli za škodu, kterou mu způsobil porušením povinností vyplývajících z těchto podmínek, neodpovídá však za ušlý zisk Uživatele. Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Uživateli v důsledku toho, že Poskytovatel řádně neplní povinnosti stanovené v těchto podmínkách, může Poskytovatel poskytnout Uživateli licenci zdarma na Poskytovatelem zvolené období či navýšit možnosti licence.

7.2. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škodu, která mu vznikne tím, že Uživatel nesplní kteroukoliv z povinností stanovených mu těmito podmínkami.

7.3. V případě, že nesplněním kteréhokoliv ze závazků Uživatele stanovených v těchto podmínkách vznikne Poskytovateli škoda, je Uživatel povinen tuto škodu Poskytovateli nahradit.